Παιδο-ΩΡΛ

Παιδική Βαρηκοΐα

Παιδική Βαρηκοΐα 1
Παιδική βαρηκοΐα

Η μεγάλη σημασία της παιδικής βαρηκοίας συνίσταται στο γεγονός ότι για να αποκτήσει ένα παιδί ομιλία πρέπει να ακούσει.

Η βαρηκοΐα που εκδηλώνεται πολύ νωρίς στη νεογνική ή βρεφική ηλικία οφείλεται σε βλάβες του πεφερικού νευροαισθητηρίου συστήματος
της ακοής. Οι παράγοντες που προκαλούν τις βλάβες είναι :

Η κληρονομική βαρηκοΐα  

Η κληρονομική βαρηκοΐα  οφείλεται σε γενετικές ανωμαλίες, για τις οποίες ευθύνονται παθολογικά γονίδια ή γονιδιακές μεταλλάξεις που συμβαίνουν είτε τυχαία ,είτε υπό την επίδραση εξωγενών παραγόντων.

μπορεί να οφείλεται και σε νοσήματα της εγκύου κυρίως κατά τους πρώτους 3 ή 4 μήνες της εγκυμοσύνης, δηλαδή κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης του κοχλία. Νοσήματα που μπορεί να προκαλέσουν συγγενή βαρηκοία :

Περιγεννητική βαρηκοΐα 

οφείλεται συνήθως σε προωρότητα ή σε τραυματισμό κατά τον τοκετό λόγω ενδοεγκεφαλικής και ενδοκοχλιακής αιμορραγίας.
Άλλα αίτια είναι η ασυμβατότητα Rhesus και η εμφάνιση πυρηνικού ίκτερου, όπως και η ανοξία λόγω ασφυξίας κατά τη διάρκεια του τοκετού.
 

Η επίκτητη βαρηκοΐα μπορεί να οφείλεται:

Ένας σημαντικός αριθμός περιπτώσεων παιδικής βαρηκοίας 10-40% κατατάσσεται στην κατηγορία της άγνωστης αιτιολογίας μια και δεν προκύπτει
ούτε από το ιστορικό , ούτε από την κλινική και εργαστηριακή εξέταση κανένας γνωστός αιτιολογικός παράγοντας.
 

Διαγνωστικές μέθοδοι

Σε νεογνά ηλικίας 0-6 μηνών η εξέταση στηρίζεται στην πρόκληση αντανακλαστικών αντιδράσεων με την επίδραση ακουστικού ερεθίσματος.
Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται το περιφερικό ακουστικό σύστημα. Τα πιο χρήσιμα αντανακλαστικά είναι:

Παίδο-ΩΡΛ